Ruch Czystych Serc

POLITYKA PRYWATNOŚCI

PREAMBUŁA

Ruch Czystych Serc i Ruch Czystych Serc Małżeństw powstał z inicjatywy ks. Mieczysława Piotrowskiego TChr, redaktora naczelnego czasopisma „Miłujcie się!”, który wraz z zespołem redakcyjnym od 1992 r. w wydawnictwie „Agape”, będącym własnością Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, prowadzi poprzez to pismo, wydawane w 23 wersjach językowych, ewangelizację Polski i świata. Jest to równocześnie czasopismo formacyjne Ruchu Czystych Serc i Ruchu Czystych Serc Małżeństw.

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych członków Ruchu Czystych Serc i Ruchu Czystych Serc Małżeństw (dalej „RCS” i „RCSM”) jest Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej (dalej „Towarzystwo”) z siedzibą w Poznaniu ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań.

ZASADY ZBIERANIA DANYCH I RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKÓW

1. Administrator przez stronę zbiera następujące dane osobowe:
a) Zapis do Newslettera (imię, adres poczty elektronicznej);
b) Zapis do RCS/RCSM (imię i nazwisko, adres [ulica, miasto, kod], adres poczty elektronicznej, telefon, data urodzenia, data przystąpienia do RCS/RCSM;
c) Zapisy na rekolekcje i pielgrzymki (imię i nazwisko, adres [ulica, miasto, kod], adres poczty elektronicznej, telefon, PESEL, zaświadczenie lekarskie wskazujące, że stan zdrowia uczestnika pozwala na udział w wydarzeniu).

2. Administrator przetwarza dane wskazane w ust.1 zgodnie z art. 6 ust 1 lit a i c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w celach:
a) członkostwa w RCS/RCSM;
b) organizacji wydarzeń o charakterze religijnym;
c) wysyłki przez Towarzystwo informacji handlowych tzw. newslettera;
d) działalnością strony https://rcs.org.pl

DANE OSOBOWE

1. Do przeglądania zawartości strony internetowej https://rcs.org.pl nie jest konieczne podanie przez Użytkownika danych osobowych.

2. Korzystanie ze strony internetowej https://rcs.org.pl w celu zapisania się na wydarzenie organizowane przez Administratora lub zapisanie się do newslettera wymaga podania danych osobowych. W powyższym przypadku niepodanie danych osobowych może uniemożliwić rejestrację w RCS/RCSM.

3. Każdy Członek RCS/RCSM podający swoje dane Administratorowi jest zobowiązany do podania swoich danych osobowych, które są aktualne, poprawne i kompletne oraz wolne od wszelkich innych błędów. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za skutki prawne wynikłe z powodu podania przez wskazaną osobę nieaktualnych, nieprawdziwych, niekompletnych lub obarczonych innymi błędami danych osobowych.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na zasadach przewidzianych obowiązującymi normami prawnymi a w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

5. Odbiorcami danych osobowych Członków RCS/RCSM są:
a) Wydawnictwo Agape Sp. z o.o.
b) Firmy kurierskie;
c) Poczta Polska;
d) Firmy ubezpieczeniowe.

Administrator zawarł ze wszystkimi Odbiorcami stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych lub porozumienia w zakresie poufności i bezpieczeństwa danych osobowych oraz prowadzi ewidencję wskazanych umów w formie elektronicznej z możliwością wydruku. W szczególności Wydawnictwo Agape Sp. z o.o. odgrywa istotną rolę w związku z wydarzeniami o charakterze religijnym dla RCS/RCSM oraz z prowadzeniem strony internetowej https://rcs.org.pl

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

1. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do uzyskania dostępu do jej danych przetwarzanych przez Administratora, a w szczególności wskazana osoba ma prawo do uzyskania następujących informacji:
a) cele przetwarzania;
b) kategorie przetwarzanych danych;
c) o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych;
d) w miarę możliwości o planowanym okresie przechowywania danych przez Administratora;
e) o prawach przysługujących osobie, której dane przetwarza Administrator.

2. Administrator udzielając informacji której mowa w pkt 1 przedkłada również osobie, która zwróciła się z wnioskiem o otrzymanie informacji kopię jej danych, które przetwarza. Wydanie każdej kolejnej kopii Administrator może uzależnić od dokonania przez wnioskującego opłaty w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

3. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jak i uzupełnienia dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne. Administrator informuje o sprostowaniu lub uzupełnieniu danych, każdego odbiorcę, który mu powierzył dane osobowe, których dotyczy sprostowanie lub uzupełnienie. Administrator może zwolnić się z obowiązku informowania odbiorców jeżeli okaże się to niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku.

4. Osoba, która wyraziła zgodę na otrzymywanie informacji handlowych (tzw. newsletter) poprzez elektroniczną aprobatę klauzuli zgody znajdującej się na stronie internetowej https://rcs.org.pl może w każdym czasie wycofać wskazaną zgodę wysyłając wiadomość elektroniczną na adres rcs@rcs.org.pl o treści: „cofam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych” lub pisemnie na adres siedziby Administratora. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

5. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora usunięcia jej danych osobowych ze zbiorów Administratora, który bez zbędnej zwłoki usunie dane ze swoich zbiorów jeżeli dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Administrator informuje o usunięciu wszystkich odbiorców, którym powierzył przetwarzanie wskazanych danych osobowych.

6. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych, gdy wskazana osoba ma wątpliwości co do prawidłowości wskazanych danych, gdy dane nie są potrzebne administratorowi ale są potrzebne osobie, której dotyczą do ustalenia, dochodzenia lub obrony jej roszczeń, lub gdy zachodzą inne kwalifikacje oznaczone w art. 18 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679.

7. Każda osoba, której dane osobowe przetwarza Administrator ma prawo do żądania od Administratora otrzymania w ustrukturowanym powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które przetwarza Administrator. Wskazana osoba ma prawo bez przeszkód ze strony Administratora przekazać te dane do innego administratora lub wnioskować do Administratora o bezpośrednie przesłanie oznaczonych danych do innego wskazanego administratora, o ile jest to technicznie możliwe.

8. Administrator odpowiada na wskazane w niniejszym dokumencie wnioski bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania wniosku. Jednak termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące ze względu na skomplikowany charakter żądania zawartego we wniosku lub na ilość żądań. Administrator jest zobowiązany w terminie miesiąca od otrzymania wniosku poinformować osobę, która złożyła wniosek o powodzie przedłużenia terminu do rozpatrzenia wniosku.

9. Każda osoba, której dane przetwarza Administrator ma prawo zwrócić się do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, (którym jest Prezesem Urzędu Ochrony Danych) ze skargą na Administratora w przypadku, gdy nie otrzyma w terminie ustawowym odpowiedzi na skierowany do Administratora wniosek.

10. Administrator przetwarza dane, o których mowa w niniejszym dokumencie do czasu realizacji celu przetwarzania, a po jego upływie przetwarza tylko te dane, co do których obowiązek archiwizacji nakładają na niego obowiązujące normy prawne.

INFORMACJE HANDLOWE

1. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez osobę odwiedzającą stronę https://rcs.org.pl Towarzystwo może przesyłać Użytkownikom newslettera dotyczącego RCS/RCSM i czasopisma „Miłujcie się!”. Użytkownik może w każdej chwili odwołać zgodę.

2. Klauzule zgody o których mowa w pkt 1 znajduje się na stronie https://rcs.org.pl

WYKORZYSTYWANIE PLIKÓW COOKIES

Strona internetowa wykorzystuje do pewnych funkcji pliki Cookies Użytkownika. Użytkownik jest o tym informowany przy pierwszym wejściu na stronę https://rcs.org.pl. Użytkownik może nie wyrazić zgody na korzystanie z plików Cookies. Pliki Cookies, to małe pliki tekstowe przechowywane na komputerze Użytkownika identyfikujące Użytkownika w sposób niezbędny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji. Pliki Cookies nie ingerują w integralność systemu operacyjnego lub danych Użytkownika, nie służą do instalowania jakichkolwiek programów lub aplikacji, nie zmieniają też ustawień komputera. Pliki Cookies działają pod warunkiem, że są akceptowane przez przeglądarkę i nie są usuwane z twardego dysku.

LINKI DO STRON OSÓB TRZECICH

Strona internetowa zawiera odnośniki do innych stron internetowych. Towarzystwo nie sprawuje kontroli nad stronami osób trzecich, nie kontroluje treści zamieszczanych na takich stronach, nie jest odpowiedzialna za ich dostępność i nie może ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na takich stronach internetowych.

KONTAKT

Towarzystwo Chrystusowe dla Polonii Zagranicznej z siedzibą w Poznaniu ul. Panny Marii 4, 61-108 Poznań, tel. +(48) 61 852 32 82; rcs@rcs.org.pl